lols.gg logo

Máy phát điện

LoL Name Generator

Trình tạo tên summoner của Liên minh Huyền thoại hay nhất. Máy phát sẽ tự động thêm các ký tự đặc biệt vào tên Liên minh Huyền thoại và kiểm tra xem chúng có miễn phí hay không.

Điều này sẽ thêm các ký tự đặc biệt vào tên và kiểm tra xem chúng có sẵn hay không.

Danh sách tất cả các ký tự đặc biệt chữ hoa và chữ thường được cho phép trong tên của người triệu hồi League of Legends và trông giống như chữ cái tiếng Anh.

Chữ thường: àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿąćęıłńœśšźżžƒ

Trường hợp trên: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞŸĄĆĘIŁŃŒŚŠŹŻŽ

Ký hiệu: ª º ß ˆ ˇ ˉ fi fl µ μ

Last updated 2022-05-25 12:55:56 UTC