lols.gg logo

Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Hiện tại có cấp độ triệu hồi sư cao nhất trên thế giới ở cấp độ !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồi Khu vực Cấp độ Cấp độ hiện tại
Summoner Icon 5800
Tiểu Cửu Vĩ VN 3951 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 641
Nolife Fynn EUW 3871 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5763
Eipa LAN 3410 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5792
Beer VN 3149 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 3876
Chianti VN 2982 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 4498
Holy White EUW 2959 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 1423
Gyeo VN 2924 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5718
Rudíkun EUW 2892 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5629
temphpwgzodanvve EUW 2864 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5629
李淑琪 TW 2864 Kiểm tra ngay

Last updated 2023-06-02 14:52:45 UTC