lols.gg logo

Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Hiện tại có cấp độ triệu hồi sư cao nhất trên thế giới ở cấp độ !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồi Khu vực Cấp độ Cấp độ hiện tại
Summoner Icon 5069
Nolife Fynn EUW 3380 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5319
Eipa LAN 3113 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 4494
Toucan Celeste EUW 2744 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5240
ÎPMagazine EUW 2472 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 787
IPMagazine EUNE 2458 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 4833
Rudikun EUW 2447 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5379
ιyx EUW 2312 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 3366
Zip TR 2269 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 4526
Seem NA 2263 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 4540
BlaoThorne RJ NA 2232 Kiểm tra ngay

Last updated 2022-05-16 04:46:15 UTC