lols.gg logo

Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Hiện tại có cấp độ triệu hồi sư cao nhất trên thế giới ở cấp độ !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồi Khu vực Cấp độ Cấp độ hiện tại
Summoner Icon 641
Nolife Fynn EUW 4000 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5897
Tiểu Cửu Vĩ VN 3987 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5905
Eipa LAN 3438 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 501
Beer VN 3164 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5629
Ly Suki EUNE 3145 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 3876
Chianti VN 3050 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 4498
Holy White EUW 3044 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5897
Gyeo VN 2998 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 23
Rudíkun EUW 2983 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5629
李淑琪 TW 2864 Kiểm tra ngay

Last updated 2024-07-24 08:40:46 UTC