lols.gg logo

Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Hiện tại có cấp độ triệu hồi sư cao nhất trên thế giới ở cấp độ !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồi Khu vực Cấp độ Cấp độ hiện tại
Summoner Icon 5076
Nolife Fynn EUW 3236 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5122
Eipa LAN 2695 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5110
Toucan Celeste EUW 2470 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 782
ιyx EUW 2269 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5098
AnneDL EUNE 2148 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 4367
Rudikun EUW 2117 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5083
GD Love NA 2012 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 1151
Zip TR 1981 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 4561
레오나는레모나 KR 1932 Kiểm tra ngay
Summoner Icon 5062
BlaoThorne RJ NA 1922 Kiểm tra ngay

Last updated 2021-10-21 01:20:39 UTC