lols.gg logo

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชื่อ LoL

เครื่องกำเนิดชื่อผู้เรียกชื่อลีกของ Legends ที่ดีที่สุด เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเพิ่มตัวอักษรพิเศษลงในชื่อ League of Legends และตรวจสอบเพื่อดูว่ามีอิสระหรือไม่

การทำเช่นนี้จะเป็นการเพิ่มอักขระพิเศษให้กับชื่อและตรวจสอบเพื่อดูว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

รายการอักขระพิเศษทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กที่อนุญาตในชื่อผู้เรียกของ League of Legends และดูคล้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ์เล็ก: àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿąćęıłńœśšźżžƒ

กรณีใหญ่: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞŸĄĆĘIŁŃŒŚŠŹŻŽ

สัญลักษณ์: ª º ß ˆ ˇ ˉ fi fl µ μ

Last updated 2022-05-25 23:21:20 UTC